Dotazník týkajúci sa kultúrnych potrieb vypracovaný pre kultúrne inštitúcie v poľsko-slovenskom pohraničí


Sacada sp. z o.o. (s.r.o.) realizuje prieskum potrieb pre účely plánovania nových aktivít kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí. Vaše odpovede na nižšie uvedené otázky budú pre nás inšpiráciou, čo je potrebné zohľadniť pri uchádzaní sa o prostriedky na tento cieľ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VA Poľsko - Slovensko 20014-2020. Dotazník je anonymný a získane informácie budú prezentované iba vo forme súhrnných štatistických porovnaní.

* 1.  Ako často cestujete s cieľom navštíviť kultúrne inštitúcie alebo sa zúčastniť podujatí, ktoré organizujú?
* 2. Navštívili ste múzeum, skanzen alebo dom kultúry, alebo ste sa zúčastnili kultúrnych podujatí organizovaných takými inštitúciami v poľskej časti poľsko-slovenského pohraničia (Malopoľsko, Sliezsko) v priebehu posledného roka?
* 3. Navštívili ste múzeum, skanzen alebo dom kultúry, alebo zúčastnili ste sa kultúrnych podujatí organizovaných takými inštitúciami v slovenskej časti poľsko-slovenského pohraničia (Žilinský kraj) v priebehu posledného roka?
*

4. Počuli ste o nej alebo navštívili ste jednu z nižšie uvedených kultúrnych inštitúcii v poľsko-slovenskom pohraničí?


  Počul/a som Navštívil/a som Vôbec som nepočul/a Vôbec som nenavštívil
Obvodné múzeum v Novom Sączi - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (Poľsko)
Múzeum šľachtické sídla Karwacjanovcov a Gładyszovcov v Gorliciach - Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (Poľsko)
Tatranské múzeum dr. T. Chałubińského v Zakopanom - Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem (Poľsko)
Nadwiślańský etnografický park vo Wygiełzowe a Zámok Lipowiec - Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (Poľsko)
Mestský dom kultúry v Czechowicach-Dziedzicach - Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach (Poľsko)
Oravské múzeum etnografický park v Zubrzyci Górnej - Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (Poľsko)
Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny Pribylina, (Slovensko)
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (Slovensko)
*

5. Aké aktivity by Vás podnietili k častejším návštevám kultúrnych inštitúcií v poľsko-slovenskom pohraničí?

Ohodnoťte prosím podľa stupnice 1-5, pričom 1 je malo zaujímavé, a 5 veľmi zaujímavé.


  1 2 3 4 5
Väčší počet výstav
Väčší počet kultúrnych podujatí
Väčší počet vzdelávacích aktivít pre rôzne skupiny záujemcov
Rekonštrukcie stavieb s cieľom zachovať ich v dobrom stave
Zriadenie a prevádzkovanie Regionálnej izby venovanej rozvoju priemyslu v meste
Študijný depozitár pre návštevníkov (možnosť pozrieť si múzejné exponáty, ktoré nie sú prezentované v rámci hlavných výstav múzea)
Usporiadanie múzejných aktivít mimo múzea
Senzorické záhrady – prispôsobenie zelených plôch vzdelávacím a rekreačným potrebám
Živá farma
Náučný chodník s prírodovedným zameraním a vhodným označením vytýčený mimo múzea
Vzdelávací park histórie ľudovej architektúry a strojov
Kultúrne aktivity pri aktívnej súčinnosti miestnej komunity (participácia)
Uľahčenia pre rodičov s malými deťmi (toalety, miesta na prebaľovanie, bezbariérový prístup)
Uľahčenia pre osoby so špeciálnymi potrebami
Účinná propagácia podujatí
*

6. Mali by ste v budúcnosti záujem o návštevu nasledujúcich inštitúcií, aby ste mohli využiť NOVÚ PONUKU, ktorú bude možné zrealizovať vďaka adaptácii a rekonštrukcií budov, v ktorých pôsobia inštitúcie ako aj vďaka úprave ich okolia?


  Áno Nie Neviem
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (PL)
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (PL)
Muzeum Tatrzańskie im. dra T. Chałubińskiego w Zakopanem (PL)
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (PL)
Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach (PL)
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (PL)
Liptowskie Muzeum w Ružomberku – skansen w Pribylinie (SK)
Orawskie Muzeum Pavla Országha Hviezdoslava w Dolnym Kubinie (Sk)
*

7. Odkiaľ ste sa dozvedeli o zaujímavej kultúrnej ponuke?

Môžete zvoliť viac ako 1 odpoveď

 

*

Pohlavie


*

Vek


*

Vzdelanie


*

Príslušnosť ku skupine

Môžete zvoliť viac ako 1 odpoveď